خارش بدن

با سلام خارش بدن علل گوناگونى دارد از حساسيت پوستى ،كهير ،خشكى پوست ،اگزما ،بيماريهاى انگلى مثل شپش وگال وبيماريهاى با علل بيماريهاى داخلى همچون هپاتيت ونارسايى كليه تا بعضى بدخيمى هاى داخلى وپوستى كه ممكن است بصورت خارش تظاهر كند ،تجويز داروهاى ضد خارش شايد تا حدودى خارش با علل گوناگون را مهار كند ولى حتما بايد علت يابى شود تا بيمارى بكلى كنترل شود ودر بعضى موارد مثل حساسيتهاى دارويى با قطع دارو ومصرف داروهاى ضد خارش بزودى مشكل برطرف مى شود

/ 0 نظر / 172 بازدید