ابله مرغان
باسلام خدمت جناب دکترصداقت پیشه.من نوجوانی 18ساله هستم،حدودسه سال پیش آبله مرغان گرفتم وچون بیماری ام بسیارشدیدبودوخارش فراوانی داشتم،جای جوشهارابه شدت دستکاری می کردم بدون اینکه دست خودم باشد. حالاجای آن جوشهامانده وجوشهای جدیدهم میزنم. ازشماچه پنهان گاهی آنهارادستکاری می کنم!اماچندوقتی است که پشیمانم ودستکاری نمی کنم.ولی جوشهاسرجای خودهستندوانگارباصورتم انس گرفته اند!برای جوشهاوجای جوشهابایدچه کنم؟آیاآبله ممکن است روی کبدتاثیربگذارد؟وآیاممکن است جوشهایم ناشی ازگرمای کبدباشد؟خواهش می کنم توضیح دهید،من سه سال است که چیزهای مختلف راتجربه کرده ام وفایده ای نداشته،خواهش میکنم کمکم کنید،واقعاخسته شدم...باتشکرازشما

باسلام احتمالا با پانچ و لیزر بتوان به شما کمک کرد .کبد در این بیماری های پوستی نقشی ندارد . دارو های موضعی هم در جای جوش تاثیری ندارد