تو رفتگی پیشانی رو می شه با لیزر درمان کرد.  من 34 سالم هست و در قسمت پیشانی تو رفتگی داره ایجاد می شه !!
نویسنده:
پری

باسلام   خیر لیزر در این موارد کارایی ندارد .