سلام اقایدکتر بنده به شدت عرق میکنم حتا درزمستان باکوچکترین هیجان واسترس ویا خجالت کشیدن یاکمترین تحرک البته هم  پدرم زیاد عرق میکند هم فرزندانم میخواستم بدانم ایا جلوگیری از تعر یق به این شکل درمان قطعی دراد واصلا چه بکنم تاکمتر عذاب ببینم
نویسنده:

باسلام تعریق زیاد باید بررسی شود اگر با استرس تشدید می شود .احتمالا باید تعریق زیر بغل و کف دست و پا باشد .که علت ژنتیکی دارد درمان دارویی و تزریق بوتاکس و اعمال جراحی است