نویسنده: سپ

چهارشنبه، 18 تیر 1382، ساعت 9:50

باعرض سلام شاید شنیده باشید که میگویند اگر موی سر را به دفعات بتراشید مو قهر میکند!! آیا ممکن است تراشیدن مویی که ضعیف است و به صورت ارثی در حال ریزش به جای اثر مفید وضع را بد تر کند؟

E-mail:  وارد نشده است

URL:  وارد نشده است

با سلام

بطورکلی تراشیدن موی سر هیچ تاثیری در افزایش یا کاهش رشد مو ندارد