گلسلام
همسر من موقع خندیدن و یه مقدار اخم کردن چین و چروک در گوشه های چشم او به وجود می آید که زیاد است و او 27 سال دارد

--------------------------------------------------------------------------

باسلام در اطراف چشم پوست دارای خصوصیت قابل ارتجاعی است و بهر حال در یک حدی در همه افراد چین وجود دارد ولی در صورتی که چین بیش از حد معمول است به کمک داروهای ضد چروک دور چشم و در صورت زیاد بودن به کمک امپول بوتاکس درمان پذیر است