ور چشم با سلام دور جشمان گاهی اوقات جوشهای سفید چربی میزند زیادوکم بستگی بهتناسب حالات بدنم دارد آیل راهی برای از بین بردن وجود دارد.سوال نویسنده: پیمان

باسلام

ضایعات سفید دور چشم علل گوناگونی دارد میلیا .سیرینگوماو ....وعلل دیگری که باید تشخیص و سبس اقدام به درمان کرد در مورد بیشتر انها اقدام غیر دارویی عمل و باکسازی لازم است