نویسنده: هاله

دوشنبه، 18 خرداد 1383، ساعت 13:37

خانمی هستم ۳۳ ساله که در زیرچشمانم خطوط یا چروکهایی وجود دارد . می خواستم بپرسم که بااستفاده ازلیزر می توانم این چروکهارابرطرف کنم یاخیر؟ و هزینه آن چقدرمیباشد.

E-mail:  ha_etemadi@yahoo.com

باسلام

بله می توانید با لیزر اربیوم درمان کنید.لیزر هر نوبت هر دو چشم یکصد هزارتومان است