سلام من موهای زائد چانه و گردنمو7جلسه لیزر کردم  اما موهای نازکی بعداز هرجلسه لیزر رشد میکنن آیا بازهم نیاز به لیزر دارم؟باتوجه به اینکه پزشک معالجم هیچ آزمایشی قبل از لیزر از من نگرفت آیا نیاز به آزمایشی هست؟ باسلام لیزر بر روى موى کرکى اثرى ندارد بنابراین نیاز به ادامه لیزر نیست ولى بهتر است بررسى ازمایشگاهى بشود تا اگر اختلال هورمونى دارید درمان کنید تا موجب تولید مجدد موى زاید نشود موفق باشید