باسلام
ساکن تهران نیستم،می خو اهم و قتی برای من لحاظ شودکه درحداقل زمان ممکن معاینه وعمل صورت بگیرد،آیا این موردامکان پذیر میباشد؟(لطفاًتوضیح کامل...)باتشکرو یژه...
باسلام می توانید با مطب تماس بگیرید وازمایشات لازم به شما گفته شود و سپس جوابها را فکس کنید اگر مشکلی نداشتید یک روز قبل از عمل برای شما هماهنگی می شود مراجعه نمایید وبعد از مشاوره و دریافت اطلاعات کامل روز بعد عمل شوید