روی صورت مادرم دونه هاسفید و برجسته ای مثل جوش به وجود
آمده که سفت می باشد به نظر داخل آن چربی باشد آیا این جوش های سفید رنگ باید تخلیه شود یا نشانه بیماری خاصی است
باسلام
بااین توضیح احتمالا میلیا است و تنها درمان ان پاکسازی و برداشتن انها است و نیز دوری از افتاب و استفاده مرتب از ضد افتاب