سلام .
متاسفانه جوشهای زیر پوستی دارم . یک نسخه پیش آقای دکتر محمدجوادنخعی رفتم . ولی بهیچ عنوان مثمر ثمر نبوده است . نمیدانم چبه باید کنم /
و اینکه آیا شما خال هم برمیدارید ؟
باسلام درمان جوش کمی طولانی است باید حوصله کنید بله خال را می توانید نزد من جراحی کنید ویا لیزر